Tilbagestrømningssikring hos forbrugerne

Det er vigtigt at sikre at vand fra vandinstallationer ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Der er derfor krav om tilbagestrømningssikring afhængig af forbrugertypen.

Drikkevandet transporteres i forsyningsnettet ved tryk. Tilbagestrømning kan forekomme, hvis trykket i forsyningsledningen falder eller helt forsvinder ved strømsvigt, lækager, højt vandforbrug e.l., eller trykket i installationen er højere end i forsyningsnettet f.eks. motoriserede sprøjter, pumper e.l.

Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske tilbageløb fra installationernes tappested(er) eller tilkoblinger til det fælles vandledningsnet med forurenet vand. En eventuel forurening af drikkevandet kan få såvel store sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne på forsyningsnettet, ligesom det også kan få store økonomiske konsekvenser for den ansvarlige ejer af den installation som er årsag til forureningen.

Det er ejerens ansvar at installationen lever op til lovens krav. Det er ejeren som skal betale for installation, vedligeholdelse, kontrol m.v. af den etablerede sikring af installationen mod tilbagestrømning. Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Du skal kontakte din autoriserede VVS-installatør, som ved hvilken kategori din tilbageløbssikring hører ind under, hvilken type sikring der skal installeres og hvor den skal installeres. Denne kan også rådgive om kravene til tilsyn med og udføre vedligeholdelsen af den installerede tilbagestrømningssikring.
Forbrugerne inddeles i 5 mediumkategorier afhængig af forbrugertype, når tilbagestrømnings-sikring skal vælges. Denne er afhængig af sundhedsfarligheden, f.eks. hvilke næringsmidler, skadelige eller kemiske stoffer, bakterier eller virus der anvendes eller er tilstede inde på installationen, og derved medfører en menneskelig sundhedsrisiko.

Kategori
Installation
1 Almindelig husholdning.                                                    - Kontraventil i måler
2 Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur.       - Kontrollerbar kontraventil       
3 Der bruges stoffer der kan være sundhedsskadelige.      - Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke kontrollerbare trykzone
4 Der bruges stoffer der kan være giftige.                            - Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner  
5 Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus.                    - Sikring med Luftgab

Se de enkelte sikringstyper her  

Se mere om tilbagestrømningssikring i brochure fra Vandmand/Honeywell 
DS/EN 1717 - Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrøningssikringer
Rørcenter-anvisning 015 - Tilbagestrømnningssikring af vandforsyningssystemer
Drikkevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Horreby Vandværks regulativ - afsnit 8
Danske Vandværkers information om tilbagestrømssikring